LOMAUTETUT JÄSENET

 

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN YHTEISJÄRJESTÖ RY 

Päivärahan hakeminen: 

Päivärahaa haetaan jälkikäteen neljän kalenteriviikon jaksoissa, sunnuntaihin asti täytettynä tai kalenterikuukausittain. Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voi lähettää, kun työttömyyden alusta on kulunut vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa. 

Päivärahahakemus lähetetään suoraan työttömyyskassalle liitteineen. Kassalle saapuneet asiapaperit kuvataan asianhallintajärjestelmään, jonka vuoksi niitä ei tule nitoa yhteen. 

Työttömyyskassan jäsen voi sähköistä palvelua ePuu käyttäen lähettää hakemuksen sähköisesti kassalle. Internetin kautta lähetetyn hakemuksen liitteet on postitettava tavanomaisesti kassalle. 

Ansiopäivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alusta lukien. Kolmen kuukauden määräaika koskee myös jatkohakemusta ja lapsikorotuksen hakemista. 

Hakemuksen liitteet: 

palkkatodistus työnantajalta vähintään 43 työssäoloviikolta. Jos työttömyyspäivärahaa on maksettu vuonna 1997 tai sen jälkeen, palkkatodistuksen tulee olla vähintään 34 työssäoloviikolta. Lyhyemmän työskentelyn jälkeen kassalle lähetetään palkkatodistus koko työssäoloajalta. Palkkatodistuksessa tulee olla merkintä työn alkamis- ja päättymispäivästä sekä tieto työsuhteen päättyessä maksetusta lomakorvauksesta. Mikäli palkkasumma ei sisällä lomakorvausta (loma on pidetty työsuhteen aikana), tulee siitä olla maininnat lisäselvityksiä kohdassa. Myös maksettu lomaraha tulee eritellä palkkatodistukseen. 

palkkatodistus hakemusjakson aikana tehdystä työstä :

luotettava selvitys ajalta, jolta ei ole palkkatuloa, esim. opiskelutodistus tai Kansaneläkelaitoksen päätös. Ajalta, jolta ei ole muuta todistusta, tulee itse kirjoittaa selvitys työmarkkinoilta poissaolosta. Tällaisia poissaoloja ovat esim. palkaton vapaa tai työsuhteiden väliset ajat, jolloin ei ole ollut työnhakijana. 

veroselvitys/verotuslaskelma viimeksi vahvistetusta verotuksesta, jos on yritys- tai maataloustuloa. Mikäli yritystuloja ei ole huomioitu viimeksi vahvistetussa verotuksessa aloittavan yrittäjyyden vuoksi tai tulot ovat olennaisesti muuttuneet, tulee kassalle toimittaa ennakkoverolippu ja mahdollinen yrityksen perustamisilmoitus, tilinpäätösasiakirjat tai muu luotettava selvitys yritystoiminnan ansiotuloista. 

päätös päivärahan määrään vaikuttavasta sosiaalietuudesta, esim. eläkkeestä tai lasten kotihoidon tuesta. Mikäli perheelle maksetaan lasten kotihoidontukea tulee hakemukseen liittää selvitys siitä, kuka hoitaa lasta. Vuosittain jatkuvasta sosiaalietuudesta toimitetaan kassalle aina vuoden alussa etuuden maksajan ilmoitus, josta ilmenee etuuden kuukausittainen bruttomäärä. 

sosiaalilautakunnan selvitys kasvatti tai muista huollettavista lapsista. Haettaessa lapsikorotusta avio- tai avopuolison lapsista kassalle voi toimittaa talonkirjaotteen tai virkatodistuksen hakemuksen käsittelyn jouduttamiseksi. Hakemukseen on merkittävä tiedot lapsista, joista lapsikorotusta haetaan. 

muutos- tai porrasverokortti alkuperäisenä (muutosverokortti sosiaali- ja muuta etuutta varten). Päätulon verokortin tiedot kassa saa suoraan verottajalta korotettuna kahdella (2) prosenttiyksiköllä. 

työnantajan todistus työsuhteen päättymisen syystä, mikäli haetaan korotettua ansio-osaa tai työllistymisohjelmalisää. 

PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN RYHMÄLOMAUTUKSEN AJALTA 

Työsopimuslain mukaan työnantajan on annettava 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen lomautusilmoitus. Jos lomautus koskee vähintään kymmentä työntekijää, on ilmoitus annettava myös työvoimatoimistolle. 

Lomautuksen koskiessa alle kymmentä saman työnantajan työntekijää on lomautettujen ilmoittauduttava työvoimatoimistoon henkilökohtaisesti. Päivärahahakemuksen voi lähettää kassalle yllämainittujen ohjeiden mukaisesti. 

Lomautuksen koskiessa vähintään kymmentä saman työnantajan työntekijää ja kyseessä on määräaikainen lomautus, on työnantajalla mahdollisuus käyttää ryhmälomautusmenettelyä. Tällöin työnantaja toimittaa tarkistusilmoitukset toteutuneista lomautuspäivistä työttömyyskassalle. 

Ryhmälomautuksessa on huomioitava seuraavaa: 

* lomautetun ei tarvitse ilmoittautua henkilökohtaisesti työvoimatoimistoon, jos lomautettuja on vähintään kymmenen samalta työpaikalta 

* päivärahahahakemukset lähetetään kassalle jälkikäteen samalta ajalta kuin työnantajan työttömyyskassalle antama tarkistusilmoitus toteutuneista lomautuspäivistä. Päivärahaa voidaan maksaa vain työnantajan ilmoittamilta lomautuspäiviltä. 

* sivutoimisesta yritystoiminnasta ja opiskelusta ilmoitetaan kassalle. Näissä tilanteissa työttömyyskassa voi joutua pyytämään henkilökohtaisen lausunnon työvoimatoimistosta. 

* luottamusmiehen on hyvä käydä hakemukset ja palkkatodistukset läpi työntekijöiden kanssa ja lähettää asiapaperit keskitetysti kassalle. 

* työttömyyskassa pyrkii käsittelemään hakemukset tarkistusilmoituksittain samanaikaisesti 

Päivärahan määrä 

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän joko vähintään 43 tai vähintään 34 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ennakonpidätyksen alaisista tuloista. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien vähentämisen jälkeen vähennetään 4,50 % joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja v. 2009. 

Kausiluonteisessa työssä huomioidaan työttömyyttä edeltäneen 12 kalenterikuukauden tulot. 

Palkkaa korotetaan työeläkeindeksin mukaisesti, mikäli päivärahan suuruus lasketaan vanhemmista palkkatiedoista sen vuoksi, että työssäoloehdon tarkastelujaksoa on voitu pidentää hyväksyttävästä syystä (esim. alle 3-vuotiaan lapsen hoito). 

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Lisäksi maksetaan lapsikorotus, joka on yhdestä alle 18-vuotiaasta lapsesta 4,86 euroa, kahdesta 7,13 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,19 euroa. 

Perusosa on peruspäivärahan suuruinen, 25,63 euroa päivässä. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 2151,90 euroa = 90 x peruspäivärahan määrä, ansio-osa alenee ylimenevältä osalta 20 prosenttiin. Ansiopäiväraha voi enimmillään olla 90 prosenttia päiväpalkasta, kuitenkin vähintään lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen.